Õppekorraldused alused

Üldsätted

 • Kasvulava OÜ (registrikood 14385133) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
 • Kasvulava OÜ on täienduskoolitusasutus (ID EHISes: 38172; majandustegevusteate number: 206785; õppekava rühm: isikuareng ja juhtimine ja haldus), mis korraldab täienduskoolitust juhtimise ja kasvatusteaduste valdkonnas.
 • Kasvulava OÜ korraldab üldjuhul tellimuskoolitusi, avatud koolituste puhul avaldatakse info koduleheküljel kasvulava.ee. 
 • Koolitused toimuvad koolituse tellija või Kasvulava OÜ poolt renditud ruumides, mis vastavad koolituse spetsiifikale, grupi suurusele ja kasutatavale metoodikale.

Vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise kord

Tellimuskoolituste puhul:

 • Koolitusgrupid komplekteerib tellija, seades selleks vastavad tingimused.
 • Õppijate kuuluvust koolituse sihtgruppi jälgib tellija, vajadusel suhtleb õppijatega õpivajaduste täpsemaks väljaselgitamiseks Kasvulava OÜ koolitaja.
 • Täpsem koolitustele vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused lepitakse kokku tellija ja Kasvulava OÜ koostöös, vajadusel fikseeritakse hinnapakkumuses või vastavas lepingus.

Avatud koolituste puhul

 • Õppija avaldab soovi koolitusel osalemiseks koduleheküljel kasvulava.ee avaldatud registreerimiskeskkondi ja – infot kasutades.
 • Õppegrupp moodustatakse õppekavas määratud sihtgruppi kuuluvuse alusel.
 • Registreerunud osalejatele saadetakse kinnitus e-posti aadressile, mille koolitusel osaleda soovija registreerimisel esitas.
 • Juhul kui koolitusgrupp ei täitu, teavitatakse registreerunuid e-posti teel vähemalt seitse päeva enne koolituse planeeritud algust ning pakutakse võimalusel alternatiivseid võimalusi soovitud teema omandamiseks.
 • Koolitusele registreerunul on võimalik registreerumine tühistada vastavalt iga koolituse juures kirjeldatud tühistamise tingimustele.
 • Koolitusest osavõttu kinnitab õppija koolituspäeval oma allkirjaga.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

 • Koolitusele registreerumiseks ja koolituse läbimisel tunnistuse väljastamiseks kogutakse õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, isikukood, e-posti aadress ja telefoninumber. Isikukood on vajalik tunnistuse väljastamiseks.   
 • Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel. Klientide isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ning isikuandmete kasutamine muudel kui õppija valitud koolitusega seotud eesmärkidel on lubatud üksnes õppija kirjalikul nõusolekul.

Õppe lõpetamise tingimused

 • Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud õppekavades.
 • Lõpetamisel väljastatakse õppijale kas tunnistus või tõend täiskasvanute koolituse seadusega sätestatud nõuetega vastavuses.

Õppetasu maksmine, sellest vabastamise ja tagastamise tingimused ja kord

Tellimuskoolituste puhul:

 • Juhul kui õppetasu on kehtestatud, määrab selle korra ja tingimused tellija.

Avatud koolituste puhul:

 • Juhul kui avatud koolitus on õppija jaoks tasuline, esitab Kasvulava OÜ koolituse teavituse juures tasumisega seotud detailid.
 • Õppemaks tasutakse esitatud arve alusel enne koolituse algust või maksegraafiku alusel enne kursuse lõppu.
 • Maksegraafikuga maksmisel sõlmitakse koolitusel osalejaga kirjalik õppeleping, kus määratakse ära maksmise kord. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.
 • Koolituse ärajäämisel Kasvulava OÜ-st tulenevatel põhjustel tühistatakse registreerunutele väljastatud arved ning tagastatakse õppemaks täies ulatuses.