Tegevused

Tellija: Riigikantselei

2022. aasta sügisel korraldame Arvamusrännakud täiskasvanud elanikkonna seas, et paremini mõista, kuidas ja millest inimesed mõtlevad elust Eestis. Elanike arvamustest ning aruteludest sündinud ideed / arvamused / ettepanekud võetakse arvesse strateegia „Eesti  2035“ tegevuskava uuendamisel 2023. aasta kevadel.

Tegevused: arutelumetoodika väljatöötamine, koolitused arutelujuhtidele, kommunikatsioonitegevused ja teavituskampaania elluviimine, juhendmaterjalide ja videojuhiste koostamine.

Projekti meeskond: Erkki Peetsalu, Kadi Rutens, Kadri Kangro, Mai Timmi 

www.arvamusrannak.ee

Tellija: ANDRAS

Kohalikele omavalitsustele disainitud arenguprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb programmis 12 omavalitsust: Tallinna linn, Järva vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Muhu vald, Tõrva vald, Tori vald, Tartu vald, Viljandi vald, Valga vald, Saue vald ja Häädemeeste vald

Tegevused: arenguprogrammi väljatöötamine; suhtlusvõrgustiku loomine ja hoidmine; piloottegevuste kavandamine ja elluviimise toetamine; arengupäeva korraldamine ja läbiviimine; tegevuse mudeldamine, heade praktikate koondamine. 

Projekti meeskond: Heleriin Jõesalu, Mai Timmi 

Partner: Tartu Ülikooli eetikakeskus

Arutelu pealkirjaga “Esimene pensionipäev – kõige lõpp või algus?” ettevalmistamine ja modereerimine. Ühiskonnana oleme hästi orienteeritud mõtlema tulevikustsenaariumite üle, aga jõudes oma visioonidega aktiivse tööea lõppu, saavad innovatsioon ja uuenduslikud ideed justkui otsa. Arutelul kaasame teema üle mõtlema nii pensionieeliku, pensionäri, tuleviku-pensionäri kui ka vananemise teema teadlane. 

Rohkem infot: https://arvamusfestival.ee/

Moderaator: Mai Timmi

Tellija: Võrumaa Arenduskeskus

Loometalgud on häkatoni stiilis piirkonna elu edendavate uudsete ideede, teenuste ja toodete väljaarendamise formaat, kus igaüks saab osaleda. Loometalgutele koondatakse kodanike kogemus, ettevõtjate realistlikkus, ekspertide pädevus ja ametnike vastutus. Iga idee juures on fookuses see, et arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed, vähemused jne.

Tegevused: kuuel loometalgul metoodika väljatöötamine (sh hübriid ja virtuaalses formaadis), juhendmaterjalide koostamine, mentorite leidmine ja mentorite ettevalmistamine; mentorite töö korraldamine talgute ajal. 

Projekti meeskond: Mai Timmi, mentorina Heleriin Jõesalu. 

Tellija: SA Jõgevamaa Arenduskeskus

Loometalgud on häkatoni stiilis kokkusaamine, kus igaüks saab osaleda kogukonnas olevate kitsaskohtade lahendamises ja käivitada oma kodukohas muutusi, mida ühiselt ellu viia. Kaasates probleemide lahendamisse võimalikult palju erinevaid osapooli ja ka sihtgrupi esindajaid, saame olla kindlad, et leitud lahendused on kõiki arvestavalt läbi mõeldud ja annavad soovitud tulemusi.  

Tegevused: ühepäevaste loometalgute metoodika väljatöötamine; mentorite leidmine ja juhendamine; loometalgute modereerimine ja läbiviimine. 

Projekti meeskond: Mai Timmi, mentorina Heleriin Jõesalu

Tellija: Lean OÜ

Alates 2019. aastast suhtlemis – ja koolitaja oskuste arendamisele keskendunud sisekoolitajad ärivaldkonna konsultantidele. 

Tegevused: koolituste kavandamine, ettevalmistamine ja läbiviimine; kodutööde tagasisidestamine koos ettevõttesisese partnerkoolitaja Aleksander Miinaga.  

Koolitaja: Mai Timmi

Tellija: Võrumaa Kutsehariduskeskus

Töötatakse välja Võrumaa Kutsehariduskeskusele disainitud programm ning toetatakse selle praktikasse rakendamist. Programmi fookuses on õppijate enesejuhtimisoskuste toetamine. 

Tegevused: koostööseminarid õpetajatega programmi disainimiseks, programmi sisuline arendamine, piloot-töötoad õpilastega ning õpetajatele suunatud koolitused. 

Projekti meeskond: Kerli Kõiv, Heleriin Jõesalu, Mai Timmi

Tellija: ANDRAS

Kahepäevased virtuaalsed arendusseminarid omavalitsuste haridus- ja sotsiaaltöö spetsialistidele. Arendusseminaride eesmärk on toetada elukestva õppe mõtteviisi kujunemist ning pakkuda tööriistu täiskasvanud õppijate vajaduste ja õppimisvõimaluste analüüsimiseks oma piirkonnas.

Tegevused: seminaride sisu ja ülesehituse disainimine, arutelude kavandamine ja läbiviimine; seminaride juhtimine ja hilisem analüüsimine läbi artiklite. 

Projekti meeskond: Mai Timmi, Heleriin Jõesalu. Koostööpartner tehniliste lahenduste pakkumisel Revolutsioon OÜ.

Tellija: Võrumaa Arenduskeskus

Heaolu valdkonda puudutavate tegevuste raamistik järgmiseks neljaks aastaks, kus on vaja omavalitsuste, kogukondade ja erinevate ekspertide maakonnaülest koostööd. Need on teemad, kus üks organisatsioon või omavalistus üksi hakkama ei saa või pole see mõttekas – vaja on koordineeritud koostööd. Koostöökava koostati ajavahemikul 2020-2021. 

Tegevused: andmete koondamine ja analüüs; väliste valdkonna ekspertide kaasamisel väljatöötatud ettepanekud; kohtumised ja arutelud omavalitsuste esindajate, erinevate huvigruppide esindajatega ning virtuaalsete tutvustavate seminaride läbiviimine, teemalehtede väljatöötamine, kujundamine. 

Täpsem info siin: https://vorumaa.ee/heaolu/koostookava/

Tellija: Haridus- ja Noorteamet 

Haridus- ja Noorteameti (Harno), Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu koostöös valmis KOVide haridusspetsialistidele ja -juhtidele suunatud arenguprogramm. Arenguprogrammi eesmärk oli kohalike omavalitsuste haridusjuhtide kompetentsi suurendamine haridusvaldkonna strateegilisel planeerimisel, muudatuste juhtimisel ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel. 

Tegevused: Heleriin oli arenguprogrammi juhtivkoolitaja, koostöös Harnoga kaasati sobivad koolitajad ja praktikud. Heleriin vastutas ka koolituspäevade metoodika ja lõputöö koostamise ja kaitsmise juhendamise eest. Kokku toimus kaheksa kahepäevast koolitust, mis kõik viidi läbi veebipõhiselt. 

Projekti meeskond: Heleriin Jõesalu

Tellija: Põllumajandusuuringute keskus 

Tegevuse raames toimus üks kontaktkoolitus ja üks virtuaalne koolitus (2021 a) samal teemal. Koolituste laiem eesmärk oli tutvustada uuemaid kaasamise ja strateegilise planeerimise meetodeid.

Koolituste sihtrühmaks olid LEADER tegevusgruppide esindajad ja aruka küla huvigrupi esindajad maapiirkonna kogukondadest, küladest, asulatest ja külade piirkondadest. Sihtgruppe ühendavaks elemendiks antud koolituse kontekstis oli vajadus pidevalt piirkonna inimesi kaasata, korraldada koostööd erinevate sektorite vahel, luua strateegiad ja juhtida arendustegevusi. 

Tegevused: koolituste ettevalmistamine, läbiviimine, tehnilise toe ja salvestuse pakkumine koostöös Revolutsioon OÜ-ga. 

Koolitajad: Mai Timmi, Kadri Kangro 

Tellija: Võrumaa Arenduskeskus 

Loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, mis põhineb võrumaalaste Vunki mano! meetodil, kus igaüks saab osaleda maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. See on mõtteviis, et igaüks saab käivitada muutuseid, mida ühiselt ellu viia.

Tegevused: metoodika ja töölehtede väljatöötamine ideede arendamiseks; juhendmaterjali koostamine mentoritele (virtuaalselt), kohapealne mentorite töö korraldamine. 

Meeskond: Mai Timmi, mentorina Heleriin Jõesalu