Kohtumine on osa KOVide pilootprogrammist “Täiskäik”, mida viiakse ellu ETKA Andrase poolt juhitud AGENDA projekti raames. Arengurogrammi Täiskäik raames kujundatakse ja katsetatakse piloottegevusi üle Eesti eesmärgiga toetada ja edendada täiskasvanute õppimist kohalikul tasandil. Kohalikele omavalitsustele disainitud pilootprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb programmis 12 omavalitsust: Tallinna linn, Järva vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Muhu vald, Tõrva vald, Tori vald, Otepää vald, Viljandi vald, Valga vald, Saue vald ja Häädemeeste vald. Perioodil august – oktoober 2022 toimuvad programmi eestvedajate ja osalevate omavalitsuste üks-ühele kohtumised.

Esmaspäev viis meid veel ka Rae valda, kus olid täiskasvanuõppega seotud aruteluks aktiivselt kaasamõtlema kogunenud valla haridus- ja kultuuriameti juhataja Marju Randlepp, Rae Kultuurikeskuse kogukonnatöö spetsialist Toomas Tilk, valla personalijuht Kristi Aru, noorsootöö spetsialist Kädi Kuhlap ja kultuurispetsialist Kadri Järvelaid, Rae Huvialakooli direktor Siiri Laid, Jüri Raamatukogu direktor Ülle Siska ja Rae Sotsiaalkeskuse direktor Piret Kuusküll.

Ka Rae vallas saime tõdeda, et tehakse päris palju – täiskasvanutele suunatud õppimisvõimalused on toetatud nii kultuuri-, sotsiaal- ja noorsootöö valdkonna suundadest kui ka raamatukogude poolt. Samuti on peagi plaanis käivitada Väärikate Ülikool ja juttu oli vanemluse toetamisega seotud täienduskoolitustest.
 
Meeskonna arutelu oli elav ja kõik kohalolijad entusiastlikud. Seda tõestas, et aruteluga mindi üpris kiiresti juba tegevuste korraldamise tasandini.

Jagame mõtteid meeskonna aruteludest seoses valla kitsaskohtadega täiskasvanute õppe organiseerimisel:
  • Tuli tõdeda, et sellest kõigest, mida tehakse, puudub süsteemne ülevaade ja õhku kerkis ka küsimus, kas täiskasvanutele suunatud tegevus peaks olema rohkem eesmärgistatud. Et ühelt poolt ei oleks dubleerimist, aga teisalt, et teaksime paremini, miks ja millistele sihtrühmadele tuleks tähelepanu pöörata. Täiskasvanuhariduse profiilist saadud statistika pani mõtlema ja tekitas vajaduse täiendava statistika kogumise järele.
  • Leiti ka, et valla olemasolev ressurss erinevate kogukonna heaks töötavate majade/keskuste näol ei ole alati kõige efektiivsemalt ära kasutatud.
  • Juttu oli ka täiskasvanute paremast informeerimisest nendele suunatud õppetegevustest. Täiskasvanute vajaduste paremaks väljaselgitamiseks kerkis õhku idee küsitluse läbiviimisest kogukonna eestvedajate hulgas.
Aitäh kõigile osalejatele!
Juba peagi, 2. novembril, kuuleme täpsemalt, millise fookuse meeskond võttis.

Veel 5 omavalitsuse seminari on jäänud, hoia silm peal programmi tegevustel meie Facebooki grupis Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel ja kutsu kolleege ka 😉.