Kohtumine on osa KOVide pilootprogrammist “Täiskäik”, mida viiakse ellu ETKA Andrase poolt juhitud AGENDA projekti raames. Arengurogrammi Täiskäik raames kujundatakse ja katsetatakse piloottegevusi üle Eesti eesmärgiga toetada ja edendada täiskasvanute õppimist kohalikul tasandil. Kohalikele omavalitsustele disainitud pilootprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb programmis 12 omavalitsust: Tallinna linn, Järva vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Muhu vald, Tõrva vald, Tori vald, Otepää vald, Viljandi vald, Valga vald, Saue vald ja Häädemeeste vald. Perioodil august – oktoober 2022 toimuvad programmi eestvedajate ja osalevate omavalitsuste üks-ühele kohtumised.

Saue vallavalitsuses toimunud arutelul olid aktiiselt osalemas ja piirkonna täiskasvanute õppimise teemadel kaasa mõtlemas valla haridusosakonna juhataja Birgit Tammjõe-Tulp ja haridusspetsialist Marina Lokk, kultuuritööjuht Kaija Velmet, sotsiaalosakonna juhataja Marelle Erlenheim ja Saue Raamatukogud direktor Sille Ross.
 
Juba avaringi järel saime tõdeda, kuivõrd erinevad sihtrühmad on iga osaleva spetsialisti silme ees, kui õppimise ja täiskasvanute peale mõtlema hakata. Kultuurivaldkond, mille alla kuulub Sauel ka külaliikumine ja raamatukogud, paistab silma rohkete võimalustega – külaseltsidel on piirkonnas selge vaba- ja huviharidust korraldav roll. Ka raamatukogude roll ei piirdu vaid raamatute laenutamisega – ikka tuleb tegeleda ka arvutialase nõustamisega, korraldatakse ka muid õppimisega seotud tegevusi. Sotsiaalvaldkond tegeleb aktiivselt vanemluse haridusega – õppida soovijaid on kaugelt rohkem kui võimalusi, mida pakkuda. Ja kui rääkida veel äsja käima lükatud Väärikate Ülikoolist, kuhu loodeti esialgu leida 30 huvilist, siis tegelikkuses jääb täna 200 inimest mahutav saal väikseks. Niisiis, täiskasvanuharidusega tegelemine polegi enam vaid valik, vaid lausa hädavajalik.
 
Ometi ei ole ka selle “kuldsesse ringi” kuuluva omavalitsuse puhul kitsaskohtadest puudus.
Jagame mõned mõtted aruteludest:
  • Mõelda tuleb ka haavatavatele sihtrühmadele. Toimetuleku õpet ja tuge vajavad inimesed, kes vajavad järjepidevat abi ja tuge näiteks sotsiaalsete oskuste, majandusalaste teadmiste suurendamise osas, et oma elu paremini järje peale sättida.
  • Mehed ja nende kaasamine hariduslikesse tegevustesse on keerulisem, seda tõestab ilmekalt ka statistika, kus põhihariduse või madalama haridustasemega on mehi ikka kaugelt rohkem kui naisi ja kõrghariduse puhul vastupidi.
  • Muukeelsed inimesed jäävad samuti sageli kõrvale õppimisvõimalustest ja ettevõtmistest, kuna võimekust teistes keeltes neid korraldada napib.
Aitäh kõigile osalejatele ja sisukaid jätkuarutelusid! 2. novembri arengupäeva järel kuuleme juba täpsemalt kavandatavatest tegevustest.
 
Täpselt pooled ehk 6 omavalitsuse seminari on jäänud, hoia silm peal programmi tegevustel meie Facebooki grupis Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel ja kutsu kolleege ka 😉.