Seljataga on kaks põnevat päeva, mille sisustasid Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammi Pluss osalejad oma lõputööde esitlemistega. Ühtekokku tutvustati 15 lõputööd, osad neist paaristöödena. Lõputööde teemavalik oli osalejate teha, aga seda koostades pidid nad vastama küsimusele – kuidas mina saan toetada haridusasutuse juhtide professionaalset arengut?
 
Kuidas KOV haridusjuht (haridusosakonna juht, haridusametnik, -nõunik, -spetsialist) saab paremini toetada oma piirkonnas tegutsevate koolide ja lasteaedade juhte, oli ka arenguprogrammi keskseks teemaks. Lõpumoodulis esitatud muudatusprojektide ideed, osalejate veendumused ja sütitav energia, samas vastukaaluks ka „jalad maas“ teostatavuse/realistlikkuse tunnetus, andis kindluse, et juba käesoleval hetkel ja tulevikus saavad erinevate haridusasutuste juhid ja õpetajad üle Eesti toetatud uute algatustega. Kasvulava soovib omal poolt sihikindlust ideede elluviimisel või juba alustatuga jätkamisel!
 
Kuidas lõputööde esitlemiseni jõuti? Arenguprogramm algas juba möödunud aasta septembrikuus, ühtekokku toimus 7 kahepäevast koolitusmoodulit, millele lisandusid veel iseseisev töö, sealhulgas töövarjutamine, kodutööde esitamine ja lõputöö koostamine.

Programmi kutsusid ellu Haridus- ja Noorteamet (Harno), Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ja Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL). Idee autoriteks ja „sisuarhitektideks“ on Piret Sapp ja Eneken Juurmann HTMist, Hille Ilves ja Ott Kasuri ELVList ning Reilika Kaasik Harnost. Heleriin oli arenguprogrammi juhtivkoolitaja, panustades õppegrupi toetamisse, lõputööde valmimisse, täiskasvanud õppija teema koolitamisse kui ka programmi jooksul sobivate koolitajate ja ettekandjate leidmisse. Koos tehti ka ajalugu, olude sunnil viidi kogu programm vastupidiselt esialgsele plaanile läbi veebipõhiselt – nüüd jääb korraldajaid ja osalejaid ühendama soov kohtuda vähemalt ühe korra ka päriselt! Loodetavasti annab suvine aeg selleks ka võimaluse!

Programm oli sisutihe ja ühtekokku panustasid sellesse 33 ettekandjat/koolitajat, kelle abiga käsitleti väga paljusid erinevaid teemasid, nagu näiteks kohaliku omavalitsuse strateegiline planeerimine, KOVi roll õppekava rakendamisel, hariduspoliitilised suundumused, nüüdisaegne õpikäsitus, kaasav haridus, haridusasutuse juhi professionaalse arengu toetamine, digiajastu kool, muudatuste juhtimine, enesejuhtimine, avalik esinemine ja kriisikommunikatsioon, KOVi õiguslikud alused, finantseerimise väljakutsed, õpetajate kvalifikatsiooninõuded ja kutse jne.

Erilist tähelepanu pöörati ka erinevatele haridusalgatustele ja võrgustikele. Nii kuuldigi näiteks Heateo Sihtasutuse Haridusfondi ettevõtmisest „Haridusjuhtide Praktikaprogramm“, Alustavat Õpetajat Toetavast Koolist, Clanbeatist, Ettevõtlikust Koolist, Vaikuseminutitest jne. Need ja mitmed teised algatused panustavad päevast päeva, et toetada nii õpetajaid, haridusasutuste juhte kui ka õppijaid.

Albert Einsteinile kuulub järgmine mõte: „Elu on nagu jalgrattaga sõit – tasakaalu hoidmiseks tuleb edasi liikuda“. Arenguprogramm on nüüd läbi ja aeg on edasi liikuda – Kasvulava soovib kõigile osalejatele eesmärgikindlust, avatud meelt ja ikka tasakaalu hoidmist oma põnevas väljakutseterikkas rollis haridusjuhtidena.

Uudista ka arenguprogrammi kohta valminud videoettekannet! 

Arenguprogramm viidi läbi programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames. Programmi elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.