Arenguprogrammide elluviimine

  • ARENGUPROTSESSIDE TOETAMINE  

Ettevõtetes, organisatsioonides tuleb pidevalt tegeleda erinevate arengule ja uudsusele suunatud protsessidega ning nende protsesside juhtimine võib vajada välist vaadet ja tuge. Kasutades erinevaid loovaid ja analüüsivaid meeskonnatöö meetodeid võimaldab õpitubade formaat organisatsioonis arenguprotsesse algatada ja eesmärgi suunas juhtida. Protsesside ülesehituse puhul lähtume sellest, et see oleks praktiline ja näitlikustatud ning seda toetaks mõõdukas teoreetiline lisamaterjal.

  •  PROJEKTIDE KOOSTAMINE

Projektitaotluste disainimine idee kujundamisest kuni taotluse vormistamiseni lihtsalt ja loogiliselt võttes arvesse ka rahastajate nõudmisi ja ootusi taotlustele. Õpitubade mõte on õppida oma projekte üles ehitama selliselt, et see ei oleks pelgalt ilukiri hindajate veenmiseks, vaid tuleneks tegelikest vajadustest ja probleemidest ning oleks projekti positiivse rahastusotsuse korral igati kasutatav tegevusplaan. Õpitubade ülesehitus võimaldab osaleda projektimeeskondadel, mis tagab mitmetahulise projekti läbi analüüsimise ja arutlemise. Õpitubade formaati on võimalik kohandada ka noortele esmase projektikoostamise kogemuse saamiseks.

  • ARENGUSUUNDADE VÄLJATÖÖTAMINE

 Arendustegevused organisatsioonis vajavad avatud mõtteviisi, loovaid lähenemisi ja rohkelt ruumi aruteludeks. Õpitubade formaat võimaldab mõtestatult ja organisatsiooni hetkeseisu arvestades analüüsida seniseid tegevusi ning kavandada tulevikusuundumusi erinevaid osapooli kaasavalt. Lisaks aruteludele saab korraldada toetavate tegevustena küsitlusi, fookusgrupi arutelusid jm.

Programmide täpne sisu ja ülesehitus töötatakse välja koostöös tellijaga.  

Tehtud tööd

Võrumaa Arenduskeskus – heaolu valdkonna tegevuskava väljatöötamine (2020-2021)

ANDRAS– kohalikele omavalitsustele suunatud seminaride läbiviimine täiskasvanuhariduse valdkonnas (2020-2021)

MTÜ Postitee mõjude hindamise metoodika väljatöötamine (2020-2021 a) 

Tallinna Rahvaülikooli arengusuundade kavandamine läbi töötubade ja konsultatsioonide (2019 a,
maht neli koolituspäeva)

Kodukant Tartumaa eestvedamisel külade arengukava koostamise koolitus (2019 a, maht neli
koolituspäeva)

MTÜ Postitee arenguprogramm tulevikusuundade, juhtimis- ja rahastamismudeli väljatöötamine läbi
töötubade ja konsultatsioonide (2019 a, neli koolituspäeva).

Vunki Mano loometalgute metoodika väljatöötamine ja mentorite juhendamine (2019 a, koostöös
Võrumaa Omavalitsuste Liidu ja Tallinna Ülikooliga)